Радио КБР 18.00 kab — 2019.02.28
— КъБ-м и унафэщ1 къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек КъБ-м ц1ыхубэ сурэтыщ1 К1ыщ Мухьэдинрэ Жаклин Моссрэ я1ущ1ащ.
— КъБ-м и Парламентым и къэзыбж комиссэм и унафэщ1у ягъэуващ Тхьэгъэлэдж Тимур.
— Паллиативнэ дэ1эпыкъуныгъэм епха семинар нобэ къызэ1уах.
— Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75 зэрырикъум теухуа фэеплъ пшыхь щы1энущ.

Поделиться: