Радио КБР 18.00 kab — 2019.02.11
— Мэкъумэшыщ1эхэм банкхэм зыщ1агъакъуэ.
— Щ1эныгъэл1хэр Тырныауз ят1эпсым зэрыщахъуэмэным тепсэлъхьащ.
— Сочи щ1ымахуэ олимп джэгухэр зэрыщы1эрэ илъэситху зэрыщыхъур 1уащхьэмахуэ щагъэлъэп1ащ.
— Нобэ Налшык маф1эс къыщыхъуащ.
— Полицэ 1эщ1агъэр 102м зэрагъэгъуэтащ.
— 1эщ1агъэл1 ныбжьыщ1эхэм я зэпеуэм зыхуагъэхьэзыр.
— спорт хъыбар.

Поделиться: