Радио КБР 18.00 kab — 2019.02.07
— Жэмтхьэлэ къыщыхъуа насыпыншагъэр.
— «Щ1эныгъэм и тхьэмахуэ» 1уэхугъуэм къыпещэ.
— ГИБДД-м и хъыбар.
— Литературэ зэпеуэ нобэ щы1ащ.
— Спорт хъыбар.

Поделиться: