Радио КБР 18.00 kab — 2019.02.06
— Урысей МВД-м и ГИБДД-ым и управленэу Налшык щы1эм и инспектор Балъкъэр Аслъэн сэлэт хабзэм тету щ1ыхь хуащ1у щыщ1алъхьащ Кишпек жылагъуэм.
— «Узыншагъэ» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э щ1ыналъэм и демографие щытык1эр егъэф1эк1уэным тещ1ыхьа программэ республикэм щы1эщ.
— Урысей ДОСААФ-ым и къудамэу КъБ-м щы1эм щ1алэгъуалэр дзэм къулыкъу зэрыщищ1эным щыхуагъэхьэзыр.
— Ц1ыхухэм зэуэ 1уэхутхьэбзэ куэд щагъуэт центру КъБ-м щы1эм 2018 гъэм щызэф1агъэк1а лэжьыгъэр щызэхалъхьэж зэ1ущ1э щек1уэк1ащ.
— «Щ1эныгъэм и тхьэмахуэ» 1уэхугъуэм хиубыдэу хьэрычэт 1уэху щ1эзыдзэнухэм тещ1ыхьа центр Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал аграрнэ университетым къыщызэ1уахащ.

Поделиться: