Радио КБР 18.00 kab — 2019.02.05
— УФ-м лэжьыгъэмрэ социальнэ дэ1эпыкъуныгъэмк1э и министр Топилин Максим республикэм и Правительствэм и унэм нобэ щы1ущ1ащ КъБ-м и 1этащхьэм и къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек.
— УФ-м лэжьыгъэмрэ социальнэ дэ1эпыкъуныгъэмк1э и министр Топилин Максим Кавказ Ищхъэрэ республикэхэм я л1ык1уэхэм нобэ Налшык зэ1ущ1э щадригъэк1уэк1ащ.
— «Русгидро» 1уэхущ1ап1эу КъБ-м щы1эм 2018 гъэм налогыу республикэ бюджетым хилъхьар сом мелуан 272,2-рэ мэхъу.
— Къэбэрдей-Балкъэр къэрал аграрнэ университетым щ1эныгъэм и тхьэмахуэ щок1уэк1.
— Шэджэм районым щыщ ц1ыхубз мэзым щыгъуэщар ныжэбэ сыхьэти 10-к1э къалъыхъуащ.

Поделиться: