Радио КБР 18.00 kab — 2019.01.11
— КъБ-рыр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуак1уэхэм къызэры1эщ1агъэк1ыжрэ нобэ илъэс 76-рэ ирокъу. (К1асэ Исмэхьил – Хэку зауэшхуэм хэта нэхъыжьыф1).
— Къэбэрдей къэрал драмтеатрым и артистхэм мы щ1ышылэ мазэм спектакль зыбжанэ утыку кърахьэнущ.
— «Вагъуэщ1э» Урысейпсо зэпеуэм КъБ-рыр къыщызыгъэлъагъуэ Гъубжокъуэ Маринэ папщ1э 1э дывгъэ1эт.

Поделиться: