Радио КБР 18.00 kab — 2018.12.28
— Депутатхэр ветеранхэм йолэжь.
— Республикэ зэпеуэм къыщыхэжэнык1ахэр ягъэлъэп1ащ.
— МВД-м шынагъуэншагъэм щытепсэлъыхьащ.
— Къэрэгъэш щэнхабзэмк1э унэр къыщызы1уахыжащ.
— Спорт хъыбар.

Поделиться: