Радио КБР 18.00 kab — 2018.11.16
— К1уэк1уэ Казбек пашэхэм 1ущ1ащ.
— «Сэ си хабзэхэр» сурэт гъэлъэгъуэныгъэ къызэ1уахащ.
— Адыгэ усэ пшыхьхэр къызэрызрагъэпэщрэ илъэсипщ1 зэрырикъур ягъэлъэп1энущ.
— Самбомк1э Кавказ-Ищхъэрэ зэпеуэ республикэм щок1уэк1.

Поделиться: