Радио КБР 18.00 kab — 2018.11.13 18:35
— Мы махуэхэм КъБ-р Парламентым бюджетым щыхоплъэ.
— «Щэнхабзэр зэгуры1уэныгъэм и лъабжьэщ» форумым щ1идзащ.
— Нартан жылагъуэм щэнхабзэм и унэ щаухуэ.
— Гъуазджэм теухуауэ.

Поделиться: