Радио КБР 18.00 kab — 2018.11.12 18:28
— Журналист ц1эры1уэ Кусэ Сулиетэ дунейм ехыжащ.
— Республикэм 2019 гъэм и бюджетым хоплъэ.
— Рентген 1эмэпсымэщ1эхэр къыщ1агъэк1ын щ1адзэнущ.
— 1уащхьэмахуэлъапэ зыгъэпсэхуп1эм турист 227 къэк1уащ.
— «Вэгъуэщ1э» телепроектым КъБ-м ик1ыу Гъубжокъуэ Маринэ хэтынущ.
— Темыркъан Юрий и ц1эк1э фестивалым къыпащэ.

Поделиться: