Радио КБР 18.00 kab — 2018.11.08 18:28
— Парламентым и Щ1алэгъуалэ Палатэр зыхаублэ.
— Комиссэм и лэжьыгъэр егъэзащ1э.
— Азубэч Муаед: «Зыгъэпсэхугъуэ лъэхъэнэм дыхуэхьэзырщ».
— Щэнхабзэм теухуауэ.

Поделиться: