Радио КБР 18.00 kab — 2018.10.10 18:28
— Нобэ щегъэжьауэ Мэзкуу щок1уэк1 «Дыщэ бжьыхьэ 2018» Урысейпсо агропромышленнэ гъэлъэгъуэныгъэр.
— Муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я Советым и Ассоциацэм и зэ1ущ1э нобэ щы1ащ. (Куэшей Азэмэт – Аруан район администрацэм и 1этащхьэ).
— Бакулевым и ц1эк1э щы1э гу-лъынтхуэ хирургиемк1э центрым и 1эщ1агъэл1хэр сымаджэхэм щеплъ, абыхэм чэнджэщ щрат 1уэхугъуэ йок1уэк1.

Поделиться: