Радио КБР 18.00 kab — 2018.10.04 18:36
— Волонтерхэм щ1эгъэкъуэн хуэхъун совет къызэрагъэпэщащ.
— Кавказ лъэпкъхэм я щэнхабзэмрэ спортымк1э фестивальр нобэ Грознэ къалэм щыщ1идзащ.
— Къыхэтхык1ым и япэ 1ыхьэр мы махуэхэм йок1уэк1.
— Егъэджак1уэм и махуэр нобэ ягъэлъэп1ащ.

Поделиться: