Радио КБР 18.00 kab — 2018.09.25 18:37
— УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и 1уэхухэмк1э министр Чеботарев Сергей хамэ къэралхэм я дипломат л1ык1уэхэу Урысейм щы1эхэм зэ1ущ1э ядригъэк1уэк1ащ.
-«Шынагъуэншагъэм и мазэ» 1уэхугъуэр йок1уэк1.
— КъБ-м и Жылагъуэ Палатэм и аппаратым и унафэщ1у ягъэуващ Дьяченко Аннэ.
— РСФСР-м и ц1ыхубэ артист Пщыхьэщ1э Мухьэжыр нобэ къыщалъхуа махуэщ.

Поделиться: