Радио КБР 18.00 kab — 2018.08.03 18:25
— Мы гъэм и япэ илъэс ныкъуэм 1уащхьэмахуэ курортым туристу мин 227-рэ щы1ащ.
-Лэскэн районым и Ташлы-Тала жылагъуэм ц1ыху 96-м тещ1ыхьа школыщ1э щаухуэ.
-«Книгафест» фестивалыр Налшык Хьэт1охъущокъуэм и жыг хадэм щек1уэк1ынущ.
-Бахъсэн къалэ округым теухуа шыгъажэхэр августым и 5-м щы1энущ.

Поделиться: