Радио КБР 18.00 kab — 2018.07.10 18:24
— Шэджэмыджыпсым телъ лъэмыж ет1ысэхар къызэгъэпэщыжын щ1адзащ.
— Налшык къалэ округ администрацэм нобэ щагъэлъэп1ащ жылагъуэм пщ1э щызи1э унагъуэ 20.
— КъБ-м и премьер-министр Мусуков Алий и унафэк1э КъБ-м маф1эсым пэщ1эт къэрал 1уэхущ1ап1эм и унафэщ1ыр зрахъуэк1ащ.
— Нобэ щегъэжьауэ жэщ-махуит1 дызыхуэк1уэм Кавказ Ищхъэрэ республикэхэм я тафэ щ1ып1эхэм дунейр икъук1э хуабэу зэрыщытынымк1э ц1ыхухэм хъыбар ярегъащ1э УФ-м и МЧС-м и Урысей Ипщэ щ1ыналъэ центрым.
— Зи п1алъэ ик1а ерыскъыхэк1 зыщэ хьэрычэтыщ1эр административнэ жэуапым иришэл1ащ Налшык транспорт прокуратурэм.

Поделиться: