Радио КБР 18.00 kab — 2018.07.06 18:32
— КъБ-м Бахъсэныпсыр къиууэ зэтрикъутахэр къыщызэрагъэпэщыж.
— А 158 федерал трассэ псы зыщ1эуам гъуэгу хозяйствэм и 1эщ1агъэл1хэр жэщи-махуи щолажьэ.
— УФ-м и Президентым и л1ык1уэу Кавказ Ищхъэрэ федерал округым щы1э Матовников Александррэ УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и 1уэхухэмк1э министр Чеботарев Сергейрэ нобэ зэ1ущ1ащ.
-Унагъуэм, ф1ы лъагъуныгъэм, пэжыгъэм и Урысейпсо махуэ къэблагъэм теухуа гуф1эгъуэ зэ1ущ1э нобэ Налшык щызэхаублащ. (Жылау Арсен – гъэм и унагъуэ нэхъыф1у къалъытам и тхьэмадэ).
-«Папэ, мамэ, сэ – дыспорт унагъуэщ» зэхьэзэхуэр пщэдей щы1энущ.

Поделиться: