Радио КБР 18.00 kab — 2018.07.03 18:29
— КъБ-м просвещенэмк1э, щ1эныгъэмрэ щ1алэгъуалэ 1уэхухэмк1э министерствэм и унафэщ1 къулыкъур п1алъэк1э игъэзащ1эу ягъэуващ.
— Июлым и 3-4-м махуэхуэм хуэбэр градус 38-м нэсынущ.
— — КъБ-м щ1ы, мылъку 1уэхухэмк1э и министерствэм мэкъумэш зытепщ1эн щ1ап1э зэрыщы1эмк1э ц1ыхухэм хъыбар ярегъащ1э.
— Урысейм и къэрал экспертизэ нэхъыщхьэм и къэпщытак1уэхэм зыщагъэгъуэзащ Налшык аэропортым щаухуэну радиомаяк системэм тек1уэдэну мылъкум.
— Прокуратурэр унэ 1уэхухэм хэплъащ.

Поделиться: