Радио КБР 18.00 kab — 2018.06.29 18:23
— Къэрал 1уэхущ1ап1эхэм я лэжьак1уэхэм я профсоюзхэр илъэси 100 зэрыхъум теухуа 1уэхугъуэ нобэ Налшык щек1уэк1ащ.
— Бахъсэн район администрацэм и 1этащхьэ къалэнхэр игъэзэщ1эну ягъэуващ Балъкъыз Артур.
— КъБ-м и санаторийхэм я узыншагъэр щрагъэф1эк1уэну Ингуш республикэм щыщ сабий 500-м щ1игъу къеблэгъэнущ.
-УФ-м и къару зэщ1эузэдахэм я подразделение нэхъыф1ыр къыщыхах зэхьэзэхуэхэм ц1ыхуи 150-м щ1игъу хэтщ.
-1уащхьэмахуэ, Шэрэдж районхэм я саугъэтхэр къэхьыным теухуа шыгъажэхэр Налшык ипподромым пщэдей щек1уэк1ынущ.

Поделиться: