Радио КБР 18.00 kab — 2018.06.06 18:22
— Гъэсыныпхъэхэр щ1ыхэхъуэм теухуа зэ1ущ1э.
— Ски кроссым папщ1э 1уащхьэмахуэ лъапэ нэхъ къащтэ.
— Пушкин Александр и махуэр Налшыки щагъэлъэп1ащ.
— Налшык и мэрыр хах.

Поделиться: