Радио КБР 18.00 kab — 2018.06.01 18:31
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий нобэ 1ущ1ащ кардиологиемк1э медицинэ къэхутэныгъэ центрым и генеральнэ унафэщ1 Акчурин Ренат.
— Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм хуэгъэзауэ Налшык нобэ щек1уэк1а 1уэхугъуэхэм теухуауэ.
-Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэр гукъинэжу щагъэлъэп1ащ Бахъсэн къалэ округым.
— Мы махуэхэм Мэзкуу щек1уэк1 волонтерхэм я Урысейпсо форумым хэтщ КъБ-м къыбгъэдэк1хэр.
— Зи узыншагъэм сэкъат и1э сабийхэм къызэдэжэнымк1э я зэхьэзэхуэ иджы етхуанэу нобэ щы1ащ.

Поделиться: