Радио КБР 18.00 kab — 2017.05.12 18:32
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий нобэ 1ущ1ащ «Урысей гъущ1гъуэгухэр» предприятием и президентым и чэнджэщэгъу нэхъыжь Гапанович Валентин.
— Пенсионерхэр компьютерым ирилэжьэфу щыхуагъасэ курсхэр йок1уэк1.
— Абхъаз республикэм и ц1ыхубэ усак1уэ, тхак1уэ, Социалист лэжьыгъэм и л1ыхъужь Шинкубэ Бэгърат къызэралъхурэ нобэ илъэси 100 ирокъу. (Къэрмокъуэ Хьэмид – — — КъБ-м щэнхабзэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ, «Жылак1э» романыр адыгэбзэк1э зэзыдзэк1а тхак1уэ, зэдзэк1ак1уэ).
— Бахъсэн къалэ кинотеатрыщ1э къыщызэ1уахащ.

Поделиться: