Радио КБР 18.00 kab — 2018.04.13 18:36
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий и унафэк1э Хэку зауэшхуэм хэтахэм, зауэл1 дунейм ехыжахэм я щхьэгъусэхэм илъэс къэс ират ахъшэм хэхъуащ.
— Бабугент дэт кадет школым щ1эс ныбжьыщ1эхэу яшхар емызэгъауэ сымаджэщым щ1агъэгъуэлъхьахэм норовирус япкърыту къахутащ.
-«Мамырыгъэрэ зэгуры1уэныгъэрэ» щы1эным теухуа республикэ щ1алэгъуалэ форум нобэ Налшык щызэхаублащ.
— « Хэкупсэ гъэсэныгъэм ехьэл1ауэ коммерцэм емыпха организацэхэм я лэжьыгъэр егъэф1эк1уэным» щытепсэлъыхь семинар-зэ1ущ1э нобэ Налшык щек1уэк1ащ.
— КъБ-м узыншагъэр хъумэнымк1э и министерствэм и психоневрологие диспансерым сымаджэхэм ще1эзэ зы корпусыр щ1эуэ къызэрагъэпэщыжащ.
— Республикэм и къалэ, къуажэхэр гъэкъэбзэным теухуа 1уэхугъуэхэр мазит1к1э ди республикэм щек1уэк1ынущ.

Поделиться: