Радио КБР 18.00 kab — 2018.04.12 18:34
-Нобэ косманавтикэм и дунейпсо махуэщ.
— КъБ-м и къалэхэр ирагъэф1эк1уэным 2022 гъэ пщ1ондэ миллиард трагъэк1уэдэнущ.
— Налшык и къэбзагъэм я нэ1э трагъэтынущ.
— Психоневрология диспансерыр зыхуей хуэзэу зрахьащ.
— Мэзло Руслан и лэжьыгъэхэр Грознэ къалэ

Поделиться: