Радио КБР 18.00 kab — 2018.04.11 18:26
— Патрушев Николай шынагъуэншагъэм Черкесск щытепсэлъыхьащ.
— Мэзло Руслан и лэжьыгъэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ Грознэм къыщызэ1уахащ.
— КъБ-м и Профсоюз зэгухьэныгъэхэм 2017 гъэм ялэжьахэр къапщытэжащ.
— Пастернак и пшыхь.
— Бэлагъы Къантемыр и ет1уанэ фильмым иужь ихьащ.
— Маф1эс къэхъу-къащ1эхэр.

Поделиться: