Радио КБР 18.00 kab — 2018.03.21
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий республикэм газ уасэ ямыту щызытрихьам теухуа зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ.
— КъБ-м егъэджэныгъэмк1э, щ1эныгъэмрэ щ1алэгъуалэ 1уэхухэмк1э и министерствэм 2017 гъэм зэф1агъэк1а лэжьыгъэр щызэхалъхьэж зэ1ущ1э щы1ащ.
— Мартым и 21-22 махуэхэм ди лъэпкъэгъухэм ягъэлъап1э гъэрэ щ1ырэ зэрызэхэк1ыр.
— «Талантхэм я лэгъупыкъу» гъэлъэгъуэныгъэм хиубыдэу Къэзанокъуэ Жэбагъы и ц1эк1э щы1э центрым и егъэджак1уэхэм нобэ мастер-класс ятащ. (Тхьэкъуахъуэ Агнессэ – Налшык дэт еджак1уэхэр 1эпщ1элъапщ1агъэм щыхуагъасэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и ц1эк1э щы1э центрым и егъэджак1уэ).

Поделиться: