Радио КБР 18.00 kab — 2018.03.02
— «Ди къэралыр лъэщу щытыну» къыхуеджэныгъэм щ1эту УФ-м и Президент хэхыныгъэхэм теухуауэ КъБ-м и муниципальнэ районхэм къабгъэдэк1 щ1алэгъуалэр 1уащхьэмахуэ лъапэ и деж нобэ щызэхуэсащ. (Мысрокъуэ Рустам – Къэрэгъэш дэт щэнхабзэмк1э унэм и художественнэ унафэщ1).
— Дунейпсо Адыгэ Хасэм граждан жылагъуэм зегъэужьыным теухуауэ УФ-м и Президентым и грант къихьамк1э щ1эныгъэ-практикэ конференц ирегъэк1уэк1.
— «1эщ1агъэл1 щ1алэгъуалэм» я щ1ыналъэ чемпионатыр мы дакъикъэхэм зэхуащ1ыж. (Безрокъуэ Маритэ – Налшык дэт сату-технологие колледжым и унафэщ1ым и къуэдзэ).

Поделиться: