Радио КБР 18.00 kab — 2018.02.26
— Урысейм тхэквандомк1э зэгухьэныгъэм иригъэблагъэри КъБ-м и Парламентым и унафэщ1 Егоровэ Татьянэ паратхэквондистхэм нобэ я1ущ1ащ. (Щокъарэ Азрэт — КъБ-м тхэквондомк1э федерацэм и президент).
-«Илъэсым и хьэрычэтыщ1э нэхъыф1ыр» къыхэхыным теухуа зэпеуэр ирагъэжьэжыну я мурадщ.
-Адыгей республикэм щ1ыхь зи1э и сурэтыщ1, ди лъэпкъ макъамэ 1эмэпсымэхэр зыщ1, абыхэм еуэфу езыгъасэ, 1эпщ1элъапщ1э Гъук1э Замудин и ныбжьыр нобэ илъэс 65-рэ ирокъу. (Гъук1э Замудин — Адыгей республикэм щ1ыхь зи1э и сурэтыщ1).
-«1эщ1агъэл1 щ1алэгъуалэм» я щ1ыналъэ чемпионатым пщэдей Налшык щыщ1идзэнущ.

Поделиться: