Радио КБР 18.00 kab — 2018.02.15
— Сочи щек1уэк1 инвестицэ форумым КъБ-м зэгуры1уэныгъэ зыбжанэ УФ-м и субъектхэм ирищ1ыл1ащ.
— Интенационалист зэ1уэл1хэр нобэ ягу къагъэк1ыжащ. (Локъуэ Хъаритон).

Поделиться: