home

Радио КБР 18.00 kab – 2021.09.30

30.09.2021 | 18:10
- Оперативнэ штабым и хъыбарк1э къызэ1удох. - Нобэ ди республикэм гъэплъыгъуэ лъэхъэнэм щыщ1едзэ. - Инджылыбзэмк1э езыгъаджэ Къущхьэ Каринэ «Гъэм и егъэджак1уэ » урысейпсо зэпеуэм щытек1уащ. - Олимпиадэхэм щытек1уэ едажк1уэхэм ахъшэ саугъэт етыным ехьэл1а унафэм 1э щ1идзащ КъБм и л1ыщхьэ К1уэк1уэ Казбек. - Тхыдэ, щэнхабзэ фэеплъхэр хъумэнымк1э Урысейпсо зэгухьэныгъэм и щ1ыналъэ къудамэу ди республикэм щы1эмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал лъэпкъ музеймрэ зэгъусэу къызэрагъэпэщ «Налшык и скульптурэ фэеплъхэр» гъэлъэгъуэныгъэр. - Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал аграрнэ университетым и студентхэмрэ «Успех» егъэджэныгъэ центрым и еджак1уэхэмрэ зэф1эк1 ща1ащ Петрозаводск щек1уэк1а щ1эныгъэ-къэхутэныгъэ зэпеуэм. - Психологиемрэ егъэджэныгъэмрэ теухуа ещанэ Урысейпсо форум сентябрым и 30-м щегъэжьауэ КъБКъУ-м и егъэджэныгъэ-щ1эныгъэ комплекс Эльбрус жылагъуэм щы1эм щек1уэк1ынущ