Радио КБР 18.00 kab – 2021.07.15
— КъБ-м и ц1ыхубэ усак1уэ, тхак1уэ, сурэтыщ1, чеканщик, бзэ щ1эныгъэл1 1ут1ыж Борис къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъур республикэм щагъэлъап1э. (1ут1ыж Лалуцэ).
— КъБм и ц1ыхубэ усак1уэ Нало Заур нобэ къыщалъуха махуэщ. (Бакъ Зерэ).
— Иужьрей жэщ-махуэм КъБ-м короновирус узыр япкъырыту ц1ыху 68 къыщахутащ.

Поделиться: