Радио КБР 18.00 kab – 2021.05.04
— УФ-м и Президентым и унафэк1э илъэс 11 и пэк1э Налшык «дзэ щ1ыхьым и къалэ» ц1э лъап1эр къыхуагъэфэщауэ щытащ.
— ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ зэрыхъум и щIыхьк1э КъБ-м щекIуэкIыну Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм теухуауэ.
— Хэку зауэшхуэм хэтахэм я фэеплъхэр, я кхъащхьэхэр ягъэкъэбзэнущ.
— КъБ-м нобэрей махуэм ирихьэл1эу коронавирус узыр япкърыту сымаджэщхэм ц1ыхуи 146-м що1эзэ.
— Урысейм и къэрал премием и лауреат, КъБ-р, Адыгей республикэхэм я ц1ыхубэ сурэтыщ1 Шемякин (Къардэн) Михаил нобэ и ныбжьыр илъэс 78-рэ ирокъу.

Поделиться: