Радио КБР 18.00 kab – 2020.08.13
— Туризмэм зиужьын папэщ1э зэгуры1уэныгъэхэр.
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 16 къахутащ.
— Уз зэрыц1алэ шынагъуэхэм, СПИДым ще1эзэ центрыр короновирус щагъэхъуж госпиталу щытыжынукъым, дегъащ1э узыншагъэр хъумэнымк1э министерствэм.
— Пандемиям къриубыдэу унагъуэхэм ират сабий ахъшэхэм теухуауэ щы1э упщ1эхэм жэуап яритащ лэжьыгъэмрэ, социальнэ дэ1эпыкъуныгъэмк1э министр Асанов Алим.
— КъБ-м «Эльбрусиадэ» фестивалыр иджы етхуанэу щок1уэк1.
— Гъуэгухэр зэрахьэ.

Поделиться: