Радио КБР 18.00 kab – 2020.07.31
— Къурмэн хьидым теухуауэ республикэм щыпсэухэм йохъуэхъу КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек.
— Ислъам дин зы1ыгъхэм я махуэшхуэм теухуауэ. (Дзасэжь Хьэзрэталий – КъБ-м ис муслъымэнхэм я дин 1уэхущ1ап1эм и тхьэмадэ).
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 15 къахутащ.
— «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Бахъсэн районым яслэ блокхэр щаухуэ.

Поделиться: