Радио КБР 18.00 kab – 2020.03.26
— УФ-м и Президент Путин Владимир и унафэк1э дызыхуэк1уэ тхьэмахуэр мылэжьэгъуэу ягъэуващ.
— Кавказым и курорт зыгъэпсэхуп1эхэр зэхуащ1.
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек короновирусым пэщ1этынымк1э республикэ штабым щы1ащ.
— Короновирус зи1эу мы зэманк1э республикэм къыщахутар ц1ыхуипл1щ. 689м ц1ыхум хэмыхьэу унэм щ1эсыну унафэ хуащ1ащ.
— Щэнхабзэм и лэжьак1уэхэм я махуэм ирихьэл1эу КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э КъБ-м и ц1ыхубэ артист ц1э лъап1эр хуагъэфэщащ Зеущэ Ауес.
— Граждан зыхъумэжыныгъэмк1э егъэджэныгъэхэр мы махуэхэм Май куейм щрагъэк1уэк1
— Гуэл щхъуант1эхэр – 2020 экспедицэр Шэрэдж куейм щызыхаублащ.

Поделиться: