Радио КБР 18.00 kab — 2020.01.16
— «Къэралым и унафэщ1ым дяпэк1э дызытелэжьэн, дызыхуэк1уэн хуей 1уэхугъуэхэр къигъэнэ1уащ» — жи1ащ К1уэк1уэм.
— Ипщэ дзэ округым и т1асхъэщ1эххэм 1уащхьэмахуэлъапэ гъэсэныгъэхэр щрагъэк1уэк1.
— Ткаченко и ц1эр зезыхьэ музейм сурэттех Журт Хьэсэн и лэжьыгъэхэр щагъэлъагъуэ.
— Урысейм и пашэхэр зэпеуэм и дистанционэ 1ыхьэм блэк1ахэр интернетым къралъхьэжащ.

Поделиться: