Радио КБР 18.00 kab — 2018.02.02 18:25
— Сталинград деж щек1уэк1а зэхэуэ гуащ1эр совет сэлэтхэм я тек1уэныгъэк1э зэриухрэ илъэс 75-рэ зэрыхъум хуэгъэза пэк1у нобэ Налшык щек1уэк1ащ. (Пащты Борис — КъБ-м и Парламентым щэнхабзэмк1э, граждан жылагъуэ Институтхэм зегъэужьынымрэ хъыбарегъащ1э 1энат1эхэмк1э комитетым и тхьэмадэ).
-КъБ-м и хэхак1уэ комиссэм и зэ1ущ1эм нобэ щытепсэлъыхьахэщ хэхак1уэ щ1ып1эхэр техникэ и лъэныкъуэк1э къызэрызэгъэпэщам.
-КъБ-м и къалащхьэм дэт е 9-нэ курыт еджап1эм нобэ щытепсэлъыхьащ Интернетым сабийхэм къахуихь зэраныгъэр гъэмэщ1а зэрыхъунум.
-«Урысейр си гум илъщ» жыхуи1э хэкупсэ пэк1у-концерт пщэдей Налшык щек1уэк1ынущ.

Поделиться: