Радио КБР 18.00 kab – 2019.08.20
— Хэхыныгъэ къэблагъэм и чэзууэ зыхуагъэхьэзыр.
— «Лъэпкъ зэныбжьэгъуныгъэм и лъабжьэр ди тхыдэм къызэрыхэщыжыр» гъэмахуэ школыр нобэ зэхуащ1ыжащ.
— Ныщхьэбэ КъБ-м щ1ыхь зи1э и артист Цок1ыл Азэмэт илъэс еханэ хъуауэ ит псэпащ1э концертым фрегъэблагъэ.
— «Машыкъуэ 2019» щ1алэгъуалэ форумым и ет1уанэ сменэр йок1уэк1.

Поделиться: