Радио КБР 18.00 kab – 2019.08.16
— Планым тету йок1уэк1.
— Автомотофестивальр йок1уэк1.
— «Лъэпкъ зэныбжьэгъугъэм и лъабжьэр ди тхыдэм къызэрыщыгъэлъэгъуар» проектым ипкъ итк1э къэрал зэхуаку гъэмахуэ школ КъБКъУ-м нобэ къыщызэ1уахащ.

Поделиться: