Радио КБР 18.00 kab — 2018.09.21 18:23
— «2018-20 гъэхэм коррупцэм пэщ1этынымк1э лъэпкъ планым» 1э щ1идзащ УФ-м и Президент Путин Владимир.
— «Сабийхэр – ди лъэпкъ хъугъуэф1ыгъуэщ» жыхуи1э щ1ыналъэ щ1эныгъэ-практикэ конференц нобэ щегъэжьауэ Налшык щок1уэк1.
— Урысей лъэпкъ гвардием и Кавказ Ищхъэрэ дзэ округыр къызэрызэрагъэпэщрэ зы илъэс зэрыхъум теухуа гуф1эгъуэ зэхыхьэ щы1ащ.
— Журналистикэм щыхагъэгъуазэ «Акулы пера» жыхуи1э курсхэм адэк1и къыпещэ.

Поделиться: