Радио КБР 18.00 kab — 2018.09.18 18:29
— Ди хьэрычэтыщ1эхэр Дагъыстэным ирагъэблэгъащ.
— КъБКъУм къыщыщ1агъэк1 полимерхэр Китайм нобэ къыщагъэлъэгъуащ.
— «Каббалкэнерго»-м жыжьэ маплъэ.
— Адыгэхэм я махуэр къоблагъэ.

Поделиться: