Радио КБР 18.00 kab — 2018.01.17 18:31
— Кавказ Ищхъэрэ округым и дзэ щхьэхуэ къызэрагъэпэщащ.
— Гайдар и форумым и лэжьыгъэм хэтщ Рахаев Борис.
— Статистикэм къыджи1эр.
— КъБм и Жылагъуэ Палатэм ныкъусаныгъэхэр къехутэ.

Поделиться: