Радио КБР 18.00 kab — 2018.01.12 18:29
— Республикэм Вольфрам – Молибден рудахэр щызэтрагъэувэжынущ.
— Тек1уэныгъэм и бэракъ – урысейпсо 1уэхугъуэр январым и 13-м Налшык щек1уэк1ынущ.
— Къандур Адисэ – япэ степыным и лауреартщ.
— Губгъуэ лэжьыгъэхэм республикэм щыщ1адзэ.
— Путин В. Ц1ыхубэм къабгъэдэк1ыу хэхыныгъэм хэтын папщ1э 1э щ1адз зэхуахьэс.
— Курп лъэгап1эхэм щыхэк1уэдахэр ягу къыщагъэк1ыжащ.
— Гъуэгухэм техникэхэр хуосакъ.

Поделиться: