Радио КБР 18.00 kab — 2017.12.27 18:28
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий УФ-м щэнхабзэмк1э и министр Мединский Владимир нобэ Мэзкуу щы1ущ1ащ.
— Нобэ щегъэжьауэ 2018 гъэм январым и 6 пщ1ондэ Илъэсыщ1э псейм иращ1эк1 гуф1эгъуэ зэхыхьэхэр Налшык дэт Профсоюзхэм я федерацэм щек1уэк1ынущ. (Бэвокъуэ Хьэсанш – гуф1эгъуэ зэхыхьэм зи къуэрылъху, пхъурылъхухэр къэзыша адэшхуэ).
-Нобэ къегъэлак1уэхэм я Урысейпсо махуэщ.
-«Урысейм щыпэрытхэр» къэрал зэпеуэм и финалым хагъэхьащ КъБ-м къыбгъэдэк1хэу Къумыкъу Аслъэнджэрийрэ Гилиев Муратрэ.
-Прохладнэ дэс Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм Илъэсыщ1э саугъэтхэр иратащ.

Поделиться: