Радио КБР 18.00 kab — 2017.12.20 18:38
-«Россия-1» (КъБР) каналым КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий эфир занщ1эк1э къыщыпсалъэ нэтыныр мы дакъикъэхэм йок1уэк1.
— УФ-м шынагъуэшагъэмк1э органхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрыхъур нобэ Налшык щагъэлъэп1ащ.
— Республикэм и хабзэубзыху органым 2017 гъэм зэф1игъэк1а лэжьыгъэр КъБ-м и Парламентым и зэ1ущ1эм нобэ щызэхалъхьэжащ.
— Республикэм и курыт еджап1эхэм щ1эс ныбжьыщ1эхэм я КВН зэпеуэм и япэ 1ыхьэ нобэ Налшык щек1уэк1ащ. (Щоджэн Марат – КВН зэпеуэм зыкъыщызыгъэлъэгъуахэм ящыщ, Шэджэм дэт е 1-нэ курыт еджап1эм и е 8-нэ классым щеджэ).

Поделиться: