Радио КБР 18.00 kab — 2017.12.08 18:29
-Республикэм афияным пэщ1этынымк1э комиссэм и зэ1ущ1эм «Мак» операцэм кърик1уахэр щызэхалъхьэжащ.
— Лэжьыгъэм пэрыту фэбжь зыгъуэтахэм автомобилыщ1эхэр щрат 1уэхугъуэ гуапэ УФ-м социальнэ страхованэмк1э фондым и щ1ыналъэ къудамэу КъБ-м щы1эм нобэ щек1уэк1ащ. (К1уащ Мурат- УФ-м социальнэ страхованэмк1э фондым и щ1ыналъэ къудамэу КъБ-м щы1эм и унафэщ1ым и къуэдзэ къалэнхэр зыгъэзащ1э).
-Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал аграрнэ университетымрэ Курган и мэкъумэш къэрал Академиемрэ зэрыздэлэжьэным теухуа зэгуры1уэныгъэ зращ1ыл1ащ.

Поделиться: