Радио КБР 18.00 kab — 2017.11.27 18:24
— Ерыскъыхэк1ым я шынагъуэншагъэр Евросоюзым къызэрипщытэ щ1ык1эм теухуа семинар нобэрэ пщэдейрэ Налшык щек1уэк1ынущ.
— Бахъсэн районым жыг-хадэ къэгъэк1ыным пэрытхэм я нэ1э трагъэтщ пхъэщхьэмыщхьэхэр тэмэму хъумэным.
-КъБ-м и Прокуратурэм и форум зэ1уха пщэдей Налшык щек1уэк1ынущ.
-Пушкин и ц1эк1э щы1э къэрал музейм и къудамэ КъБ-м къыщызэ1уахыну я мурадщ.
-Экологием и илъэсым кърик1уахэр щызэхалъхьэжыну зэхыхьэ нэхъыщхьэр декабрым Мэзкуу щызэхэтынущ.

Поделиться: