Радио КБР 18.00 kab — 2017.11.24 18:25
— Нобэ Германием къыщызэ1уаха «Бытырбыху диалог» форумышхуэм хэтщ КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Юрий.
— ЕГЭ-р зытынухэм папщ1э.
— Тэрч къалэ дэт гъуазджэмк1э сабий школыр Урысейм щыпашэщ.
— Тхак1уэ, щ1эныгъэл1, хэку зауэшхуэм и ветеран Къардэн Бубэ фэеплъ сын къыхузэ1уахащ.
— Щ1ымахуэм шоферхэр нэхъ сакъыпхъэщ.

Поделиться: