Радио КБР 18.00 kab — 2017.11.10 18:39
— УФ-м къэрал к1уэц1 1уэхухэмк1э органхэм я лэжьак1уэхэм я махуэмк1э 1энат1эм пэрытхэм ехъуэхъуащ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий.
— Шэджэм къалэ газ къызыдиху бжьамийр къызэгъэпэщыжыным теухуа лэжьыгъэхэр щрагъэк1уэк1ащ.
— УФ-м и Президент Путин Владимиррэ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрийрэ я хъуэхъу тхыгъэхэр къы1эрыхьащ Бахъсэн районым хыхьэ Кишпек жылагъуэм щыпсэу нэхъыжьыф1 Гуэщокъуэ Хужь.
-Къэрал к1уэц1 органхэм я лэжьак1уэм я махуэр 1уащхьэмахуэ районым нобэ щагъэлъэп1ащ.
— Нобэ щегъэжьауэ ди къэралым лъэсырык1уэ блэзымыгъэк1 водительхэм къуэды къы1ахым и бжыгъэм щыхэхъуэнущ.

Поделиться: