Радио КБР 18.00 kab — 2017.11.08 18:33
— Налшык и гъуэгухэр къызэрагъэщ1эрэщ1эж 1уэхугъуэм Правительствэм щытепсэлъыхьащ.
— Налог инспекцэм и лэжьак1уэхэм бжэ зэ1ухэм и махуэм зыхуагъэхьэзыр.
— Ислам диным и лэжьак1уэ ныбжьыщ1эхэм я япэ форум.
— КъБ-м и спортсменкэ ц1эры1уэ Ласицкене Мария урысейпсом щынэхъыф1ыу ц1ыхубэм къилъытащ.

Поделиться: